Birds - John McGinty
White tailed Kite

White tailed Kite