Birds - John McGinty
White-tailed Kite

White-tailed Kite